හාවා සහ සුනඛ වැට

 • Super Rabbit හෝ Dog Guard Garden Fence Roll Hot Dipped Galvanized

  Super Rabbit හෝ Dog Guard Garden Fence Roll Hot Dipped Galvanized

  සුපිරි ආර්ථික හාවා ආරක්ෂක උද්යාන වැට සුනඛ වැටවල්

  මතුපිට: උණුසුම් ගැල්වනයිස් හෝ PVC ආලේපිත

  වර්ණය: ගැල්වනයිස්, කොළ, අළු, කළු, ආදිය.

  රෝල් උස: 24″, 28″, 40″, 48″, 60″, 72

  රෝල් දිග: 50′, 100′

  ඇසුරුම් කිරීම: ප්ලාස්ටික් පටල පිටත ඔතා.