විශාල DIY දාම සම්බන්ධක සුනඛ කූඩුව

 • ගැල්වනයිස් කරන ලද DIY Chain Link Dog Run Kennels

  ගැල්වනයිස් කරන ලද DIY Chain Link Dog Run Kennels

  DIY Dog Kennel Chain Link එක විශාලයි

  ද්රව්ය: දම්වැල් සම්බන්ධක යකඩ කම්බි සහිත ගුණාත්මක වානේ රවුම් නලයක්

  ප්‍රමාණය: UV විරෝධී වියන් සමඟ හෝ නැතිව ඉල්ලීම පරිදි කළ හැක

  ප්‍රතිකාරය: මලකඩවලට එරෙහිව උණුසුම් ගිල්වන ලද ගැල්වනයිස්

  ඇසුරුම් කිරීම: කට්ටලයකට පෙට්ටිවල.