දාම සම්බන්ධක වැට

 • Chain Link Fence Smart Secure Boundary Fencing PVC හෝ Galvanized

  Chain Link Fence Smart Secure Boundary Fencing PVC හෝ Galvanized

  දාම සම්බන්ධක වැට

  මතුපිට: PVC ආලේපිත, Hot Dip Galvanized, Electro Galvanized

  වර්ණය: කොළ RAL6005, අළු RAL7016, කළු RAL9005, ආදිය.

  ඇසුරුම් කිරීම: සම්පීඩිත රෝලයේ, ස්ථර වෙන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් පටල, ඉහළ සහ පහළ ඔතා ඝන ප්ලාස්ටික් පටල.